Gå til innhold

"Det er ikke en menneskerett å.."


AnonymBruker

Anbefalte innlegg

Bare jeg som blir mektig irritert av dette uttrykket? Jeg ser det så ofte her på KG, men ellers også. Det skal liksom være et gyldig argument i enhver sammenheng at "MEN DET ER IKKE EN MENNESKERETT Å *NOE*"

Eksempler:

Kvinne føler seg deprimert fordi drømmen om barn ikke ser ut til å kunne gå i oppfyllelse: "Men det er ikke en menneskerett å få barn, vet du ;)"

Person kommer ikke inn på ønsket studie: "Det er ikke en menneskerett å studere akkurat det man vil, du!"

Mann blir ikke invitert i bryllupet til datter: "Det er ikke en menneskerett å bli invitert dit man vil!"

Bare noen eksempler jeg kom på i farta. Men skjønner dere hva jeg mener? 

Det er bare et vanvittig irriterende svar, for det fører ingenting med seg. Det er ingen som har sagt at problemstillingen deres har rot i at det er en menneskerett å gjøre visse greier, så hvorfor bidra med dette drittsvaret?

Om du er en som skriver slike svar; hvorfor?

Anonymkode: 67e4f...873

 • Liker 18
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Det er ingen menneskerett å irritere seg over slikt! :regler:
Neida, kunne bare ikke dy meg. :fnise: Men jeg er enig, det er irriterende å få den der slengt midt i trynet når man er skuffet eller frustrert osv. over noe, spesielt når det ofte er helt feil. 

 • Liker 5
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Enig. 

Samme gjelder "Det er ikke galt at jeg gjør handling X fordi person Y har gjort noe enda verre". Skal man holde på sånn så kan man jo gjøre absolutt hva som helst for finnes jo alltid noen som har gjort noe verre. 

 • Liker 4
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det er et gyldig argument hvis motdebattanten fremlegger en påstand om at X er å finne i FNs konvensjoner. Hvis ikke grenser det mot absurdisme.

Anonymkode: e5779...301

 • Liker 3
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg opplever ikke at dette utrykket blir så mye brukt. 

Anonymkode: 33e28...d7d

 • Liker 3
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Det som menes er at dette er ikke verdens undergang, du er i godt selskap – mange har opplevd akkurat det samme som du. 
Det er da en trøst å vite at dette må en nok bare finne seg i, for slik er nå engang verden?

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det er vel noe folk sier når det ikke er så mye å gjøre med saken. Av og til må man bare innfinne seg med at man ikke får eller får til det samme som andre.

 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det er også ulike definisjoner på hva som er menneskerettigheter. Vanlig er det å bruke FNs eller EUs versjon. 

Her følger FNs i følge Wikipedia:

Artiklene 

Rediger

Artikkel 1

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

Artikkel 2

Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet.

Artikkel 3

Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

Artikkel 4

Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt.

Artikkel 5

Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Artikkel 6

Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som rettssubjekt.

Artikkel 7

Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

Artikkel 8

Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov.

Artikkel 9

Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.

Artikkel 10

Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.

Artikkel 11

Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.

Ingen må dømmes for en handling eller uttalelse som i henhold til nasjonal lov eller folkeretten ikke var straffbar på den tid da den ble begått. Heller ikke skal det kunne idømmes strengere straff enn den som det var hjemmel for på den tid da den straffbare handling ble begått.

Artikkel 12

Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

Artikkel 13

Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.

Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.

Artikkel 14

Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse.

Denne rett kan ikke påberopes ved rettsforfølgelse som har reelt grunnlag i upolitiske forbrytelser eller handlinger som strider mot De forente nasjoners formål og prinsipper.

Artikkel 15

Enhver har rett til et statsborgerskap.

Ingen skal vilkårlig berøves sitt statsborgerskap eller nektes retten til å forandre det.

Artikkel 16

Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, i ekteskapet og ved dets oppløsning.

Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.

Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse.

Artikkel 17

Enhver har rett til å eie eiendom, alene eller sammen med andre.

Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom.

Artikkel 18

Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

Artikkel 19

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Artikkel 20

Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.

Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon.

Artikkel 21

Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.

Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.

Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet. Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett og med hemmelig avstemning eller likeverdig fri stemmemåte.

Artikkel 22

Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser.

Artikkel 23

Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold og til beskyttelse mot arbeidsløshet.

Enhver har uten diskriminering rett til lik betaling for likt arbeid.

Enhver som arbeider har rett til en rettferdig og god betaling som sikrer hans/hennes familie og ham/henne selv en menneskeverdig tilværelse, og som om nødvendig blir utfylt ved annen sosial beskyttelse.

Enhver har rett til å danne og gå inn i fagforeninger for å beskytte sine interesser.

Artikkel 24

Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og regelmessige ferier med lønn.

Artikkel 25

Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.

Mødre og barn har rett til spesiell omsorg og hjelp. Alle barn skal ha samme sosiale beskyttelse enten de er født i eller utenfor ekteskap.

Artikkel 26

Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn. Elementær-undervisning skal være obligatorisk. Alle skal ha adgang til yrkesopplæring, og det skal være lik adgang for alle til høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner.

Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den menneskelige personlighet og styrke respekten for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Den skal fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse grupper og skal støtte De forente nasjoners arbeid for å opprettholde fred.

Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få.

Artikkel 27

Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige fremgang og dens goder.

Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har skapt.

Artikkel 28

Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring.

Artikkel 29

Enhver har plikter overfor samfunnet som alene gjør den frie og fulle utvikling av hans personlighet mulig.

Under utøvelsen av sine rettigheter og friheter skal enhver bare være undergitt slike begrensninger som er fastsatt i lov utelukkende i formål å sikre den nødvendige anerkjennelse av og respekt for andres rettigheter og friheter, og de krav som moralen, den offentlige orden og den alminnelige velferd i et demokratisk samfunn med rette stiller.

Disse rettigheter og friheter må ikke i noe tilfelle utøves i strid med De forente nasjoners formål og prinsipper.

Artikkel 30

Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.

 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det er en hersketeknikk, men jeg bruker det mer enn gjerne selv når jeg blir provosert over folk som syter over ting som ikke er noe å syte over. 

Det er for eksempel ingen menneskerett å eie sin egen bolig når man er 19 år og student. Ja, bolig er dyrt, og de fleste må både jobbe og spare før de har råd.
 

 • Liker 5
Lenke til kommentar
Del på andre sider

4 timer siden, O.G. skrev:

TS.

Men det er jo ikke en menneskerett noe av det du skriver om. 

Selvfølgelig er det ikke det, men det er jo poenget mitt.. Det er ytterst få ting man kan fremstille som et problem og klage over om kravet er at det er en menneskerett.

Alle vet at det ikke er en menneskerett å få barn, men man skal jammen få lov til å klage og være lei seg om man ikke får det om det er ens høyeste ønske i livet. Det er et ufyselig svar å gi noen som er langt nede.

Anonymkode: 67e4f...873

 • Liker 3
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

3 minutter siden, AnonymBruker skrev:

 

Alle vet at det ikke er en menneskerett å få barn, men man skal jammen få lov til å klage og være lei seg om man ikke får det om det er ens høyeste ønske i livet. Det er et ufyselig svar å gi noen som er langt nede.

Anonymkode: 67e4f...873

Akkurat det kan jeg være enig med deg i.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

24 minutter siden, AnonymBruker skrev:

Alle vet at det ikke er en menneskerett å få barn, men man skal jammen få lov til å klage og være lei seg om man ikke får det om det er ens høyeste ønske i livet. Det er et ufyselig svar å gi noen som er langt nede.

Ikke enig. Bare ett svar er godt: Du skal få et barn! Men det står det ikke i menneskelig makt å gi.
Alle andre sanne svar er variasjoner over: Ta deg sammen, slik er det her i verden, dette har skjedd utallige andre før deg. Er dette ufyselig, da er det i så fall virkeligheten som er ufyselig, ikke svaret.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

1 time siden, Vox_populi skrev:

Ikke enig. Bare ett svar er godt: Du skal få et barn! Men det står det ikke i menneskelig makt å gi.
Alle andre sanne svar er variasjoner over: Ta deg sammen, slik er det her i verden, dette har skjedd utallige andre før deg. Er dette ufyselig, da er det i så fall virkeligheten som er ufyselig, ikke svaret.

Merker at du ikke forstår deg på følelser, ja, Det finnes utrolig mange bedre måter å svare en kvinne på når hun er fortvilet fordi hun ikke kan få barn. Men nei, man må komme med stikk om at det hun er lei seg for ikke er en menneskerett? Da er man ufyselig, jo. 

Anonymkode: 67e4f...873

 • Liker 5
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

[1] Category widget

11 timer siden, AnonymBruker skrev:

Merker at du ikke forstår deg på følelser, ja, Det finnes utrolig mange bedre måter å svare en kvinne på når hun er fortvilet fordi hun ikke kan få barn. Men nei, man må komme med stikk om at det hun er lei seg for ikke er en menneskerett? Da er man ufyselig, jo. 

Merker at du ikke kan diskutere, ja. Diskusjon innebærer å besvare motpartens argumenter, det holder ikke å ignorere dem og bare gjenta gamle påstander uten å tilføre det minste nytt.

Virkeligheten kan være ubehagelig; slik er den nå engang. Noen mener at å lyve for seg selv og andre, altså stikke hodet i sanden, er en adekvat reaksjon når verden går en imot. Andre mener slikt er forkastelig og uetisk.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

10 minutter siden, Vox_populi skrev:

Merker at du ikke kan diskutere, ja. Diskusjon innebærer å besvare motpartens argumenter, det holder ikke å ignorere dem og bare gjenta gamle påstander uten å tilføre det minste nytt.

Virkeligheten kan være ubehagelig; slik er den nå engang. Noen mener at å lyve for seg selv og andre, altså stikke hodet i sanden, er en adekvat reaksjon når verden går en imot. Andre mener slikt er forkastelig og uetisk.

Nå er det også sånn at folk vet at verden er urettferdig og alt det der, og det framstår for meg mer som om du vil gni litt ekstra godt med salt i såret på vedkommende som kanskje heller ville trengt litt emosjonell støtte. Verden er heldigvis ikke så kald og jævlig på akkurat det, selv om du kanskje streber etter det du ser på som "sannheten". Det er unødvendig å komme med sånne kommentarer. Trådstarter er som regel absolutt klar over at de ikke opplever noe unikt eller noe sånt. Og du kan slutte med den "du argumenterer sånn og sånn"-preikinga di som du kommer med støtt og stadig. Du både overser hva motparten skriver og gjentar deg selv hele tiden selv så det blir bare dumt.

 • Liker 4
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Slike kommentarer blir litt sånn «Det er en uting å klage og å uttrykke at man sliter. Hold dine problemer for deg selv». Det hjelper ofte å snakke om ting om man har det vanskelig. Da må man få lov til å klage litt. Så må de som lytter prøve å komme med gode ord og råd. 

Jeg skjønner godt at de som ikke klarer å få barn blir lei seg. 19-åringer som er lei seg fordi de ikke får kjøpt, kan man godt realitetsorientere litt, men da kan man heller si det rett frem og på en saklig måte.

Anonymkode: f6261...80b

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

 • 3 uker senere...

 Det er ingen menneskerett å bli enige på Kvinneguiden!! :ninuskapus:            

Anonymkode: fa099...751

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
 • Opprett ny...