Gå til innhold
AnonymBruker

Besøksforbud

Anbefalte innlegg

AnonymBruker   4 162 034 6 393 920
AnonymBruker

En jeg kjenner er ilagt besøksforbud hos exen. Han er verdens snilleste mann, og har ikke hatt noe kontakt med henne på flere mnd, bortsett fra at han har sett henne innimellom på felles arrangementer. Han sitter nå i sjokk over hvor lite som skal til får å få en slik "straff." Ikke det at han ønsker kontakt med henne, for det er han meget ferdig med, men at det er nok for en kvinne å fortelle til politiet at han plager henne så blir han ilagt besøksforbud..Noe som også vil følge han senere.

Slik jeg oppfatter det så er det da bare for en kvinne å finne på en historie og hun blir trodd..Men mannens historie slett ikke blir hørt på, for skulle han komme videre med dette måtte det tas til retten i følge politet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Fortsetter under...

Screamsilence24   120 123
Screamsilence24

Enig med du over her, du har garantert ikke hele historien. Ofte er de verste "psykopatene" de som virker snilleste utad :riste: Har han sendt mye sms/mail? Sagt ting kanskje som hun tar som en trussel?

synd om han faktisk ikke har gjort noe og er en grei kar, men som oftest er det mer til historien enn man får vite. Det er ikke "bare" å ta til det skrittet og få besøksforbud.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest evo6   0 0
Gjest evo6

det er nok en grunn... men ikke sikkert han er grunnen.kan være henne også...

kan ikke sitte og bare si at han er psykopat...

jeg hadde ett forhold der damen gjorde det slutt, 6 mnd etter på så begynte hun å prøve igjen. å når jeg sa fra,sorry du fikk sjansen din,å du trodde gresset var grønnere på andre siden,men tok feil.

så jeg vil ikke bli sammen med deg igjen...

så klikket hun å dro meg inn for forliksråd på bakgrunn av en løgn om at jeg skyldte henne 1 million kr.

da hadde hun løyet og manipulert en advokat,politiet osv...

hun tapte.pga de så på kontone våres. og de kom frem til sannheten. jeg hadde tatt henne inn til meg. og betalt ca 80 prosent av alle utgifter hele tiden vi var samboere og hun hadde verken gjeld eller formue.så den millionen ? ja kort sagt hun ble anmeldt for falsk anmeldelse.... og får ikke lov og se meg den dag i dag.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker   4 162 034 6 393 920
AnonymBruker

TS her :

En del av historien er at også hennes forrige ex har besøksforbud..

Snodig at hun slett ikke ville flytte ut da, om han skulle være så vanskelig som hun påstår.

Og denne mannen er ingen psykopat, men om hun er det kan være mer likt sannheten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker   4 162 034 6 393 920
AnonymBruker

synd om han faktisk ikke har gjort noe og er en grei kar, men som oftest er det mer til historien enn man får vite. Det er ikke "bare" å ta til det skrittet og få besøksforbud.

Jeg trodde heller ikke det før i dag.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Mr.Omg   1 865 3 379
Mr.Omg

Som de andre her sier, så tviler jeg på at du har fått høre hele historien. Han må ha dengt, vært farlig aggressiv eller truet henne, eller noe lignende for å ha fått besøksforbud. Man får ikke besøksforbud hvis man bare er snill og hyggelig (heldigvis!).

Og det at den forrige exen også fikk det, betyr ikke at hun gir alle exene sine besøksforbud for å bare holde de unna. Det er veldig vanlig at kvinner (og menn) som har vært sammen med dårlige folk velger en lignende partner senere. De kommer inn på feil spor i partnervalg.

Jeg skjønner godt at hun ikke ville flytte. Det er han som har fått besøksforbud så da er det han som skal flytte. Hun skal ikke bli straffet for at han er en dårlig mann :nei:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gjest   0 0
Gjest Gjest

Det er ikke så lett å få det.

Jeg kan garantere at du ikke har fått hele historien.

For å få det, så må det foreligge stor nok sannsynlighet at han er til fare for henne. Og politiet kan kun gi ut midlertidig besøksforbud til saken taes opp i retten. Da det er der det vil bli gitt endelig svar på om man får besøksforbud. Politiet har selvfølgelig ingen myndighet å gi ut besøksforbud som det passer de.

De har kun lov å gi som er gyldig frem til saken har vært i retten. Dersom de mener det er behov for det. Og slike saker kommer ofte raskt opp i retten.

Og om man blir idømt et besøksforbud mot noen så varer de bare i ett år. Og trenger man videre etter det, må man igjen kunne vise til at det er en fare for at denne personen vil oppsøke en med hensikt til å skremme eller skade. Og i de tilfeller hvor det er slik at man har god nok grunn, så er det oftest snakk om flere rettsaker. For de fleste anmelder jo også forholdene som ligger til grunn for besøksforbudet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker   4 162 034 6 393 920
AnonymBruker

TS Her:

Jeg skulle så gjerne ha hørt hennes versjon av saken, og hva som er lagt til grunn for dette besøksforbudet, men det kan jo være at jeg får høre etterhvert.

Når det gjelder flytting så var det hans hus så det var ingen diskusjon om hvem som skulle flytte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gjest   0 0
Gjest Gjest

For å forebygge vold og trusler kan det nedlegges besøksforbud. Reglene er endret med virkning fra 10. januar 2003. Endringene innebærer en del konkretiseringer av regelverket og noen nye bestemmelser om saksbehandlingen.Påtalemyndigheten har anledning til å forby en person å oppholde seg på et bestemt sted eller forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en bestemt person.

Dette har hjemmel i straffeprosessloven § 222a. Bestemmelsen ble vedtatt i 1994 og endret i 1998 og 2003. Formålet med bestemmelsen er å øke tryggheten for mulige ofre for vold og unngå trusler og trakasseringer. Bestemmelsen tar særlig sikte på situasjoner hvor det tidligere har vært utøvd vold innen familien eller foreligget mishandling av kvinner. Hensikten med bestemmelsen er at den skal virke forebyggende. Med hjemmel i bestemmelsen kan det for eksempel nedlegges forbud mot at en samboer oppsøker sitt og samboerens felles hjem og mot at voksne barn oppsøker foreldrene i hjemmet. Det kan også nedlegges forbud mot for eksempel at en person oppsøker eller oppholder seg i en skolegård, et offentlig kontor eller lignende.

For at bestemmelsen skal kunne anvendes, må det foreligge særlige forhold som gir grunn til å tro at den forbudet retter seg mot ellers ville begå en straffbar handling mot noen, forfølge vedkommende eller på annet vis krenke vedkommendes fred. Det må foreligge noe konkret som gir grunnlag for å anta at det foreligger fare for handlinger som nevnt. En generell og teoretisk frykt er ikke tilstrekkelig. Det er ikke noe krav at det skal foreligge sannsynlighetsovervekt for at det vil bli begått straffbare handlinger eller andre handlinger forbudet skal beskytte mot.

Tar forbudet sikte på at noen skal forbys å oppholde seg i sitt eget hjem, er kravet strengere. Det må da foreligge en nærliggende fare for slik handling som besøksforbudet skal beskytte mot. Det er naturlig med et strengere krav i slike tilfeller, da inngrepet er vesentlig mer vidtgående i forhold til den det gjelder enn ellers. Det har ikke betydning hvem som eier boligen. Fritidsbolig omfattes ikke av besøksforbudsrglene.

Besøksforbudet kan begrenses på nærmere angitte vilkår. Det kan for eksempel gis bestemmelser om at besøk kan tidsbegrenses og bare foretas under tilsyn.

Straffeprosessloven § 170a gjelder også ved besøksforbud. Dette innebærer at besøksforbud bare kan anvendes når det er tilstrekkelig grunn til det og ikke når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.

Et forbud kan ilegges på begjæring av den det skal beskytte. Personer som for eksempel frykter vold og trusler fra tidligere samboere etc, kan henvende seg til politiet for å begjære at det nedlegges besøksforbud. Påtalemyndigheten kan nedlegge forbud selv om det ikke foreligger noen begjæring. Kravet er da at det finnes påkrevd av allmenne hensyn.

Restriksjoner av denne typen skal være tidsbegrenset. De kan nedlegges maksimalt for ett år av gangen, men tiden kan senere forlenges. Besøksforbud i eget hjem kan bare ilegges for høyest tre måneder av gangen. Forbudet kan bare opprettholdes så lenge vilkårene er oppfylt.

Har påtalemyndigheten nedlagt besøksforbud, må saken som hovedregel bringes inn for tingretten til avgjørelse innen fem dager. Tingretten avgjør da ved kjennelse om forbudet skal opprettholdes. Den forbudet skal beskytte, har også anledning til å bringe saken inn for retten. Dette kan være aktuelt dersom påtalemyndigheten ikke har tatt en begjæring om besøksforbud til følge. Både den som forbudet er rettet mot og den som skal beskyttes, skal varsles om rettsmøtet i tingretten. Begge har rett til å møte og til å uttale seg.

Saken skal bringes inn for tingretten selv om den som er undergitt besøksforbud har samtykket i forbudet. Gjelder saken spørsmål om besøksforbud i eget hjem, har den forbudet er rettet mot krav på forsvarer, jfr den nye strpl § 100b. Begjæring om besøksforbud for øvrig gir alene ikke rett til forsvarer på det offentliges kostnad.

Også fornærmede (den forbudet skal beskytte) har krav på bistandsadvokat dersom vedkommende ønsker det; se strpl § 107a.

Brudd på besøksforbud er straffbart. Etter straffeloven § 342, første ledd litra c. Strafferammen er satt slik at brudd etter omstendighetene kan gi grunnlag for varetektsfengsling.

Reglene om besøksforbud ble sist endret fra 10. januar 2003. Forarbeidene finner du i Ot.prp. nr 109 (2001-2002) kap 4.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gjest   0 0
Gjest Gjest

Jeg kjenner et par menn som har fått nedlagt besøksforbud uten å ha gjort noe som helst. Selv om det er en viktig ordning for beskyttelse av menn og kvinner er det en svært enkel måte for en bitter kvinne å ydmyke en hun tidligere har vært involvert med. I begge tilfellene der kompisene mine fikk besøksforbud hadde de dumpet dama. Hvorfor de da skulle stalke henne er for meg ubegripelig. Nylig leste jeg om en studie som viste at det er oftere kvinner som er stalkere enn menn, det er bare det at mannlige stalkers for mest oppmerksomhet for hvis de blir voldelige så er potensialet for fysisk skade mye større.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Titti72   4 537 1 066
Titti72

Jeg fikk ikke innvilget besøksforbud mot en eks som jevnlig truet meg på livet, og truet min datter liv i tillegg. Jeg hadde vitner til truslene (kolleger på jobben, jepp han oppsøkte meg der også!), men fikk det ikke. Sorry, men jeg tror ikke du har fått en riktig versjon.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker   4 162 034 6 393 920
AnonymBruker

For å forebygge vold og trusler kan det nedlegges besøksforbud. Reglene er endret med virkning fra 10. januar 2003. Endringene innebærer en del konkretiseringer av regelverket og noen nye bestemmelser om saksbehandlingen.Påtalemyndigheten har anledning til å forby en person å oppholde seg på et bestemt sted eller forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en bestemt person.

Dette har hjemmel i straffeprosessloven § 222a. Bestemmelsen ble vedtatt i 1994 og endret i 1998 og 2003. Formålet med bestemmelsen er å øke tryggheten for mulige ofre for vold og unngå trusler og trakasseringer. Bestemmelsen tar særlig sikte på situasjoner hvor det tidligere har vært utøvd vold innen familien eller foreligget mishandling av kvinner. Hensikten med bestemmelsen er at den skal virke forebyggende. Med hjemmel i bestemmelsen kan det for eksempel nedlegges forbud mot at en samboer oppsøker sitt og samboerens felles hjem og mot at voksne barn oppsøker foreldrene i hjemmet. Det kan også nedlegges forbud mot for eksempel at en person oppsøker eller oppholder seg i en skolegård, et offentlig kontor eller lignende.

For at bestemmelsen skal kunne anvendes, må det foreligge særlige forhold som gir grunn til å tro at den forbudet retter seg mot ellers ville begå en straffbar handling mot noen, forfølge vedkommende eller på annet vis krenke vedkommendes fred. Det må foreligge noe konkret som gir grunnlag for å anta at det foreligger fare for handlinger som nevnt. En generell og teoretisk frykt er ikke tilstrekkelig. Det er ikke noe krav at det skal foreligge sannsynlighetsovervekt for at det vil bli begått straffbare handlinger eller andre handlinger forbudet skal beskytte mot.

Tar forbudet sikte på at noen skal forbys å oppholde seg i sitt eget hjem, er kravet strengere. Det må da foreligge en nærliggende fare for slik handling som besøksforbudet skal beskytte mot. Det er naturlig med et strengere krav i slike tilfeller, da inngrepet er vesentlig mer vidtgående i forhold til den det gjelder enn ellers. Det har ikke betydning hvem som eier boligen. Fritidsbolig omfattes ikke av besøksforbudsrglene.

Besøksforbudet kan begrenses på nærmere angitte vilkår. Det kan for eksempel gis bestemmelser om at besøk kan tidsbegrenses og bare foretas under tilsyn.

Straffeprosessloven § 170a gjelder også ved besøksforbud. Dette innebærer at besøksforbud bare kan anvendes når det er tilstrekkelig grunn til det og ikke når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.

Et forbud kan ilegges på begjæring av den det skal beskytte. Personer som for eksempel frykter vold og trusler fra tidligere samboere etc, kan henvende seg til politiet for å begjære at det nedlegges besøksforbud. Påtalemyndigheten kan nedlegge forbud selv om det ikke foreligger noen begjæring. Kravet er da at det finnes påkrevd av allmenne hensyn.

Restriksjoner av denne typen skal være tidsbegrenset. De kan nedlegges maksimalt for ett år av gangen, men tiden kan senere forlenges. Besøksforbud i eget hjem kan bare ilegges for høyest tre måneder av gangen. Forbudet kan bare opprettholdes så lenge vilkårene er oppfylt.

Har påtalemyndigheten nedlagt besøksforbud, må saken som hovedregel bringes inn for tingretten til avgjørelse innen fem dager. Tingretten avgjør da ved kjennelse om forbudet skal opprettholdes. Den forbudet skal beskytte, har også anledning til å bringe saken inn for retten. Dette kan være aktuelt dersom påtalemyndigheten ikke har tatt en begjæring om besøksforbud til følge. Både den som forbudet er rettet mot og den som skal beskyttes, skal varsles om rettsmøtet i tingretten. Begge har rett til å møte og til å uttale seg.

Saken skal bringes inn for tingretten selv om den som er undergitt besøksforbud har samtykket i forbudet. Gjelder saken spørsmål om besøksforbud i eget hjem, har den forbudet er rettet mot krav på forsvarer, jfr den nye strpl § 100b. Begjæring om besøksforbud for øvrig gir alene ikke rett til forsvarer på det offentliges kostnad.

Også fornærmede (den forbudet skal beskytte) har krav på bistandsadvokat dersom vedkommende ønsker det; se strpl § 107a.

Brudd på besøksforbud er straffbart. Etter straffeloven § 342, første ledd litra c. Strafferammen er satt slik at brudd etter omstendighetene kan gi grunnlag for varetektsfengsling.

Reglene om besøksforbud ble sist endret fra 10. januar 2003. Forarbeidene finner du i Ot.prp. nr 109 (2001-2002) kap 4.

Takk;) Dette var, om ikke oppklarende, så i det minste litt forklarende

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Gjest Gjest   0 0
Gjest Gjest

Takk;) Dette var, om ikke oppklarende, så i det minste litt forklarende

Det er grusomt at ikke kvinners helse tas på alvor i lovverket, men annet er vel ikke å vente så lenge det er menn som dominererer den lovgivende forsamling. En kvinne burde ha lov til å forlange at eksen ilegges besøksforbud (hvilket må innebære forbud mot å oppholde seg innen en radius på et par timers reise eller mer fra hennes bolig) så lenge hennes helse kan skades av å se eller møte ham. Det må være tilstrekkelig at assosiasjonene han vekker, gir henne et følelsesmessig traume som hun opplever ubehagelig. Hun må ha krav på å slippe å forholde seg til et menneske hun forakter. Kvinner må ha rett til å leve i fred fra sine plageånder!!

Besøksforbud bør kun være mulig å oppheve av kvinnen selv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Mann   0 0
Gjest Mann

Jeg fikk et besøksforbud mot min søster. Hennes versjon kan kort fortalt tolkes til at jeg var en voldelig psykopat som kontaktet henne daglig i årevis for å trakkasere. Hun gråt til og med under rettsmøtet da hun fortalte dette. Sannheten er at jeg tok kontakt med henne for å krangle i 2008 og en gang i 2011. Sistnevnte utløste anmeldelse og besøksforbud. Det mente rette var grunnlag nok i seg selv til å mene at jeg forstyrret hennes fred, og siden vi ikke snakket sammen på årevis av gangen så var det uansett greit å ha et besøksforbud mente de. Det jeg argumenterte om var at et ett års besøksforbud var usaklig når vi uansett ikke snakker sammen på årevis. Selvfølgeilg forteller min søster en helt annen historie, og den blir hun trodd på uten at de sjekker et eneste fakta. Besøksforbud er nærmest noe du kan bestille mot noen. Det er bare å være god nok skuespiller og juge mest mulig. Det forundrer meg heller ikke om det er mest kvinner som har besøksforbud mot menn. Avskyelig mannstrakassering.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker   4 162 034 6 393 920
AnonymBruker

Besøksforbud er noe man først må ytre et ønske om til en etterforsker, deretter er det en jurist som tar seg av selve søknade om besøksforbud. Altså, dette er ikke bare noe man kan syte seg til.

Min eks fikk 1 års besøksforbud i mot meg. Pga trusler.

Jeg hadde ikke fått det uten grunn, eller f.eks beviser i form av epost og sms. Neei, du har nok ikke fått hele historien.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
smilo   3 204 3 453
smilo

Jo du kan fint få besøksforbud uten bevis eller med meget tynne "bevis" Det er denne saken et godt bevis på. Det var kun en nyutdannet politimann som hadde saken.

I dette tilfellet med anmeldelsen ble henlagt, men besøksforbudet ble opprettholdt. Nå er snart den tiden over og det var egentlig like greit i denne sammenhengen, for da kunne ikke hun ta kontakt med ham heller.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker   4 162 034 6 393 920
AnonymBruker

At en nyutdannet politimann hadde saken har ingenting med saken å gjøre.

Det er påtalemyndigheten (altså politijuristen) som bestemmer om det skal innvigles besøksforbud.

At saken ble henlagt tyder heller ikke på at vennen din er uskyldig, fordi mange saker blir henlagt rett og slett pga ressursmangel (dessverre men sant). Henlagt betyr ikke frifinnelse..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
smilo   3 204 3 453
smilo

At en nyutdannet politimann hadde saken har ingenting med saken å gjøre.

Det er påtalemyndigheten (altså politijuristen) som bestemmer om det skal innvigles besøksforbud.

At saken ble henlagt tyder heller ikke på at vennen din er uskyldig, fordi mange saker blir henlagt rett og slett pga ressursmangel (dessverre men sant). Henlagt betyr ikke frifinnelse..

Det er jeg faktisk fullstendig klar over, men legger ikke ut all info her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker   4 162 034 6 393 920
AnonymBruker

Glemte å legge til; Besøksforbudet forkynnes alltid for den det gjelder. Han må faktisk underskrive på det selv for at det skal være gjeldende. Vennen din forteller nok ikke sannheten til deg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

Artikler fra forsiden

×