Gå til innhold
omarel

Nyanseforskjeller mellom Jødendom, Kristendom og Islam

Anbefalte innlegg

omarel   546 164
omarel

Dette er svar på en henvendelse jeg fikk fra en medlem, Norre. I istedenfor å svare han i samme tråd, så tenkte jeg å starte en egen tråd, som tar for seg emne,  nyanseforskjeller i de tre verdens religioner. Alle som har lyst til å bidra positiv kan gjøre det.

Dette er nyanseforskjellene fra et islamsk perspektiv på jødedommen og kristendommen:

Takk for komplementet Norre. Religion og samhandling mellom mennesker er noe som alltid har opptatt meg fra da jeg var liten. Selv om jeg som muslim tror at min religion er den absolutte sannhet, så vil det ikke det si at det er absolutt sannhet for en annen.  Derfor mener jeg et våre forskjeller i religion og meninger, er en del av livets mening, og veien til et godt samfunn, der man utvikler seg som bedre menneske gjennom godhet og samhandling med andre mennesker på tvers av religion, etnisitet og kultur .    

Frelsen er verken i min hånd eller menneskehetens hånd. Den har derfor aldri ligget i noens hånd, verken mennesker som meg og deg eller Sendebudene og Profetene. Frelsen fra et religiøst perspektiv er fra Gud og opp til Gud, alene. Så det å frelse noen er bare bortkastet tid og energi for min del. Man kan råde, veilede, og informere, men ikke frelse. Motpartens aksept av budskapet skal derfor skje av fri vilje og ikke tvang eller spam «aggressiv misjon».

Du stiller masse spørsmål som virker enkle, så det må du slutte med Norre, det skaper bare hodebry for meg:-), just kidding:-). Jeg skal her prøve å svare deg enkelt og med stikkord. Det kan hende at det blir rottete og en del skrivefeil, men da får du bare be om avklaring. Here we go.

At satanen var en engel, er nyanse forskjell mellom Kristendommen og Islam. I følge Koranen så var ikke satanen en engel, men han hadde høy rang slik som englene hadde.

Gud skapte Adam i «sitt» bilde, sier Kristendommen, mens «sitt» i arabisk og Islam referer til Adam selv. Det vil si Adam ble skapt i sitt eget bilde og at han derfor ikke gjennomgikk utviklingsstadier fra å være spedbarn til å bli voksen. Et vers i Koranen sier at Gud at Han «…skapte menneske i den beste struktur/oppbygning».

I kristendommen skyldes synden, Eva «kvinnene», i Islam var både Adam og Eva skyldige i synden. Denne synden arves i Kristendommen, som betyr at alle er født syndere og at Jesus derfor er den enste veien til tilgivelse. I Islam ble både Adam og Eva tilgitt direkte av Gud. Derfor arves ikke synd. I Islam er veien til tilgivelse direkte mellom Skaperen og skapelsene, uten noe form for mellomledd. All form for tilbedelse gjennom mellomledd, anses som flerguderi og er synd, der forårsaker evig tilstedeværelse i helvetet.

I kristendommen var Jesus hos Gud, mens i Islam sa har alle mennesker vært hos Gud og bevitnet Hans Herredømme, dette inkluderer Jesus, på lik linje med alle andre mennesker. Derfor sier vi at alle er født hengivende (muslimer) til Gud, da det er i alles bevissthet som nyfødt, i følge en hadith.

Satanen i kristendommen er mektig og har skyld i det onde som skjer i verden. I islam er ikke satanen  mektig, hans våpen er at han frister og villreder gjennom impulser og hvisk. Hans mål er å få menneske til å synde. Den største synden er å sette noen ved Guds side i tilbedelse eller gjøre noen likeverdig Gud. Gud er èn og har alltid vært En og alene. Denne monoteismen er Satanens største mål å motarbeide, i tillegg til at han er menneskets fiende.

Du har også nyanser når det gjelder engler. I Islam har de to formål, tilbe Gud og adlyde Ham. De har derfor ikke fri vilje i motsetning til Djinner og mennesker.

Du har andre nyanser når det gjelder sendebud og profeter og da tenker jeg deres formål og væremåte/moral osv. Mens mange av profetene i Bibelen fremsto som umoralske og hadde uetisk karakterer, så er de i Koranen moralske og etiske representanter som formidler Guds veieledelse til menneskene de ble sendt til, da Gud velger de som er best skikket til å bringe Hans budskap.

I Bibelen så forekommer det et mennesker kjempet mot Gud og Han oppfattes som som menneskelig. Gud i Koranen er noe langt over menneskeforstand i det fullkomne og er hevet over menneskelig forstand.

Det er forskjeller på fri vilje og skjebne mellom Islam, Jødedom og Kristendom. I Islam så har menneske fri vilje til å gjøre det de vil. Enkelte ting er forutbestemt som, kropp, rizk (forklart tidligere), død, sykdom osv.  Det at ting står skrevet som skjebne, betyr at Gud viste om hendelser og har skrevet det ned, som en del av Hans viten om framtiden, men ikke Hans vilje.

Den kristne Gud er tre som utgjør en Gud og det er Jesu, Faderen og Den hellige ånd, mens i Koranen er Gud kun Èn og alene. Jesus er Sendebud slik det har vært sendebud før han og Den hellige ånd er Guds engel Gabriel som Han selv rår over.

Jesus er skapt av Gud uten far på samme måte som Adam var skapt uten far og mor. Med Guds hjelp utførte Jesus mirakler slik det fremkommer i Bibelen. I Koranen fremkommer også detaljert fortelling om Jesus fødsel som skiller seg fra bibelen.

Bibelske historier i Det gamle testamentet er mer detaljert beskrevet, med slektsnavn, slektstre antall og stedsnavn. Historier i Koranen er fortalt med hensikt av å gi visdom, lærdom og teologiske konklusjoner. Detaljer som ikke er viktige, ikke får deg nærmer nærmere Gud, er ikke i Koranen.

Korsfestelsen er også omtalt i Koranen, men i følge skriften er han hevet til Gud og  ikke drept. Han skal komme tilbake til jorden ved endetidens kaos, for å styre med Guds lover. I hadith står det derfor hvor han vil komme hen, og hvordan han vil være kledd osv.

Kristendommen er ikke en religion med lover og regler fra Gud. Islam er religion med bud, lover og regler som er gitt av Gud, på samme måte som Moses ble gitt bud, lover og regler. 

Mens bibelen er satt sammen av mennesker, er Koranen Guds egne ord, ord for ord, og ingen inspirasjon.

Koranen ble åpenbart i vers ut ifra oppståtte situasjoner i periode på rundt 20 år. Dette ble satt sammen av engelen Gabriel, og tillært Mohammad i samlet form hver ramadan måned. Mohammad lærte deretter disiplene Koranen, slik at alle kunne Koranen utenat og deretter ble det nedskrevet. Å be i moskeen er en plikt for muslimske menn, i felles bønn resiterer Imamen høyt. Dette virker som er kvalitetssikring og synkronisering av folks Koran.

Det året Mohammad døde, sa han hans kone Aisha at, «engelen Gabriel pleide å gjennomgå Koranen med meg en gang i året, men dette året, har han gjennomgått Koranen to ganger. Jeg ser på det som om min tid har kommet, og du Aisha er den første som skal følge meg av de i mitt hus «utrykk for familie», deretter gråt Aisha». Poenget her er at Koranen med pugget av praktiske årsaker, nedfelt og brukt i de fastsatte bønnene. Dette er en av årsakene til at Koranen er bevart.

Himmelriket i Islam er noe annet enn den kristne definisjonen av himmelriket. I Koranen sier Gud at han skapte syv himler, med det menes syv universer, der vi lever i det første universet.

Det er også detaljert beskrivelse av paradiset, dens folk, dens klær, mat og drikke, frukt hjem, slott, skjønnheten, dens blomster, hager, elver, engler, hjelpere. Paradiset er hva intet øye har sett, ingen tanker har tenkt, eller øye har sett. Det er intet død og sykdom i paradiset. Selv om ting er nevnt med navn, som frukt ol. Så er frukt noe annet enn den frukten vi har på jorden.

Paradis i islam er oversatt fra ordet jannah, som betyr hage. Paradiset i følge Koranen, har syv nivåer, og tilsvarende nivåer gjelder for helvetet også. Islam har en veldig detaljert beskrivelse av hva som er i helvetet, de første som går inn og ut av den, dens porter, dens vakter, dens ild og folk, at helvetet vil tale, dens farger, dens varme, den lenker, stener, dens mat og drikke, dens trekk og senger, den strengeste straff og hvordan huden fornyes kontinuerlig.

Livet etter døden er evig. Er man muslim, vil man også kunne straffes i graven (gravelivet) og, eller i helvetet for de synder som verken er oppgjorte eller tilgitt. Straff er derfor en rettferdig renselse prosess, slik at man kan entre paradiset med rettferd. Juridiske straff har også samme formål, å rense en fra synden i dette liv framfor det neste liv.

Etter døden vil alle ord og handlinger være gjenstand for dom i form av oppgjør, debet og kredit. Det vil si, gode handlinger veies opp mot dårlige handlinger, skylder man noen noe, eller at man har gjort urett, vil man betale av sine gode handlinger. Dette er oppgjør i mellom mennesker der Gud er Dommeren og Oppgjøreren. I tillegg har man  oppgjør mellom menneske og Gud i det som er Guds og menneskers rett og plikter ovenfor hverandre.

Oppgjør vil skje ut ifra rettighet og plikter; Guds rett og plikt over mennesker, menneskers rett og plikt over Gud, mennesker rett og plikt ovenfor hverandre, naturen, dyr og djinner.

Alle mennesker grupperes i oppstandelsen dag etter sin nasjon. Det vil si at hver profet vil stå foran den nasjonen han ble sendt til. Det vil si at Mohammad er profeten til både muslimer og ikke muslimer fra da Islam, ble gjort gjeldene. De før Islam vil stå bak Moses og Jesus. De som kom etter Abraham vil derfor stå bak Abraham osv. Islamsk teologi er veldig omfattende sammenlignet med jødedommen og kristendommen, da det dekker alle aspekter ved dette livet og det neste liv, veldig detaljert.  

Du spør hvorfor Mohammed endret budskapet den fra den bibelske? Hvis man ikke tror på Gud, eller ikke erkjenner Koranen som Guds ord, så er det forståelig at man påstår at Mohammad endret bibelsk lære. Selv om du ikke tror på Islam, kan jeg anbefale deg å se på det med et rent og troende sinn, som om dette er sannheten. Da er det større sjanse for en positiv forståelse. Sett at Mohammad er Guds utsending og at Koranen er Skaperens verk. Hvorfor er skiller Koranen seg fra de jødiske skriftene, og den kirkelige kristendommen og dens skrifter?

I følge Gud har Det gamle og Det nye testamentet blitt ført, endret og forfattet av menneskers egne ord. Guds opprinnelige ord eksisterer ikke i sin helhet. Det som opprinnelig var åpenbart/gitt Jesus fra Gud, eksisterer ikke. Gud i Koranen, har derfor klargjort sannheten for skrift folket (jøder og kristne). Hvis noe strider i mot sannheten i Guds ord, Koranen, så skal det forkastes og man skal tro på det som faktisk ble åpenbart/ gitt til Jesus av hellig skrift som het Ingel (Evangeliet, i entall, slik Koranen kaller Skriften). Vi fornekter dermed Bibelen som ble satt sammen av de kristne teologer, basert på såkalte disipler, forfattet og inspirerte usannheter om Gud og Hans Sendebud og Profeten, Jesus.

Teologisk sett så er muslimer og jøder mer samstemte i forhold til monoteisme. Det er mindre nyanser enn det som er mellom den kristne og den muslimske/jødiske teologi. Et bevis på dette er at en jøde i følge deres lovtolkning kan forrette de fastsatte rituelle bønner i en moske, men har ikke lov til å entre en kristen kirke. Vi forkaster derimot ikke de jødiske lovene som ble gitt til Moses. Gud sier i Koranen at Jesus ble sendt til jødene for å stadfeste lovene fra Gud, og endre/forkaste de lovene de selv hadde påskrevet ovenfor seg selv.

Fordi det gamle testamentet inneholder flere usannheter om sendebudene og profetene, så har Gud i Koranen, fortalt sannhet om dem. Derfor finner man at historien om profetene skiller seg fra de samme personene som er omtalt i det gamle og nye testamentet.

Hvis du hører på linkene jeg sendte deg om skapelsesberetningen, så vil du forstå at Mohammad var kun em av flere utsendinger fra Gud, sendt til menneskeheten som sendebud og profet.

Samtlige sendebud og profeter var hengivende til Herren, og det er det Gud kaller dem i Koranen, hengivende, som på arabisk språk heter, muslimer. Selv om mange av sendebudene og profetene var jøder så var de hengiven i praksis, men ikke i religion, da deres lover som Gud hadde gitt dem var for det jødiske folk.  

Rot bokstavene er s, l og m, brukes i arabiske språk på det som har med hengivelse(islam) og fred(salam). Gjennom hengivelse til Gud i tilbedelse, så oppnår man fred i hjertet og sjel. Er det ikke med nevnelse av Gud, at hjerter finner fred og ro?! Sier Gud i et vers i koranen.

Samtlige sendebud og profeter proklamerte samme hengivende budskap: (oppsummert i følgende fraser): Be til en Gud, ikke tilbe noe annet enn Ham, alene, og frykt Guds straff. Slutt med å tilbe andre enn Skaperen og be Gud om tilgivelse, opphøy og ær Han, Den barmhjertig og Nåderiket.

Som bevis for at de var Guds utvalgte utsendinger og profeter, ble de gitt mirakler som bevis for at de var Guds utvalgte, Gud er kilde til deres mirakler og det de proklamerte av monoteisme og lovverk fra Gud (skrift).

Jesus var kun sendt til jødene og ikke omverden, selv om kristendommen spredte seg, så var hans budskap og lov en stadfestelse til Moses lovene. Det ligger noe i at Moses er nevnt 136 ganger i Koranen, og at de fleste historiene i Koranen omhandler jødiske utsendinger og profeter.

Det er flere grunner til at Gud retter på de bibelske historiene i Koranen. Den primære årsaken er skriften, Koranen, er gjeldene religion Hos Gud og til menneskehet en fram til endens tid. Gud sier i Koranen, at «religionen hos Gud er Islam (hengivenhet)» i tilbedelse.

Når det gjelder jødene, så er fordi Gud vil gi lærdom av feilene som Israels barn hadde gjort og samtidig oppheve fordelen de hadde som Guds utvalgte, gjennom religionen, Islam. Her et par punkter, ut ifra Koranen.

-Gud sier at Han ikke har akseptert handlinger til de jødene som gjorde opprør og synder mot Ham, ved å motarbeide Han og Hans utsendinger.
-Gud sier til dem at de forandret Guds hellige skrifter, og at de foretok endringer i lovene de ble gitt.
-Gud er klar over at de skjuler kunnskap som er gitt av Gud, og at han ikke aksepterer det
-Gud renvasker historien om utsendingene Hans, som har blitt utsatt for karakterdrap.
-Gud tilgir dem som skjuler eller villreder folk fra sannheten om Gud
-Gud renvasker Jesus og hans mor fra de beskyldninger de fikk rettet mot seg.
-Oppheve statusen jødene hadde som utvalgte folk, og pålegge dem å følge koranen og dens lov, i tråd med det Gud sa til Moses i bibelen om at det vil komme en profet som han og fra deres brødre, nemlig Ismael, « En profet vil jeg opreise for dem av deres brødres midte, likesom dig, og jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham.» (bibelen)
-Sannheten om Gud og englene

I følge Koranen fikk også Jesus hellig skrift av Gud, denne heter, Ingel (evangeliet). I Koranen er Jesus nevnt 25 ganger med navn, 79 ganger med titler, 48 ganger i tredje person og 35 ganger i førsteperson.  Her skal jeg oppsummerer hvorfor Gud retter på kristendommen i Koranen:

- Jesus sa aldri at han var Gud, han sa aldri at han var Guds sønn og han sa aldri at folk skulle tilbe verken han eller hans mor.
-Jesus skal være Guds vitnesbyrd mot de som sier at Gud er en av tre guder.
-Jesus skal være Guds vitnesbyrd mot de som sier at Jesus er Guds sønn og Herre.
-Den hellige ånd i Koranen er Engelen Gabirel
-Flerguderi anse av Gud som den største synden der synderene vil være evig i helvetet. Dette er en av årsakene til at Koranen ble sendt.
-Sannheten om unnfangelsen av Jesu og hvordan Jesus ble skapt av Gud
-Sannheten om Maria Jesus mor og Jesu fødsel
-Sannheten om Maria, med nyfødt Jesus i armene, og behandlingen og beskyldingen hun fikk mot seg
-Sannheten om Jesus mor og hennes familie
-Sannheten om miraklene Jesus utførte
-Sannheten om disiplene som levde med Jesus
-Sannheten om Guds mirakler ovenfor til disiplene, dekket bord fra Gud

 

I Mekka og rundt omkring i verden var det flerguderi i form av idoler av stener, dadler, ild, sol, ild, månene ol. Denne form for religion og tilbedelse ville Gud utrydde og derfor ble Koranen sendt.

Ateister er også omtalt i Koranen, men ikke like mye sammenlignet henvisningen til skriftens folk, jødene og kristne, men det er referert til dem en del ganger i Koranen.

Det er flere referanser til skapelse av menneske og selve menneske, jorden, havet, solen, månen. universet osv som et tegn på Guds eksistens. Dette er rettet mot de som ikke tror på at det finnes Gud, ber indirekte til Gud eller andre avguder. Jeg kan også nevnt at mange av referansen Gud viser til, har ikke blitt oppdaget før i det i siste århundre. Gud sier i Koranen at dette er tegn for de som tenker og for at folk skal tenke. Det er en form for appell til å se og tenke på omgivelsene, som ledetråd til å aksepterer at det finnes en skaper av alle ting.

Mohammad/ Ahmed er nevnt kun fem ganger i Koranen. I Mekka eller Medina vara det ingen bibliotek og jødene ble rask fiender med Mohammad på samme måte som hans slekt og stamme ble etter at han kalte til tilbedelse av en Gud. Han var analfabet som verken kunne lese eller skrive. Han brukte mesteparten av livet hans i ensomhet og hadde derfor ikke tilgang til skriftbøker da disse var i besittelse hos jødene og kristne. Da han levde i Mekka var det ikke mange kristne og jøder der, de var for det meste i Medina og ventet på kommende profet. Og hvis det var jøder og kristne i Mekka så tok de han til fiende. Han hadde derfor ikke tilgang til kunnskap den kristne og jødiske, slik mange i vesten hevder, som en begrunnelse for hvorfor Koranen er som den er.

Koranen struktur skiller seg drastisk fra måten bibelen er skrevet på og kan derfor ikke sammenlignes. Hvis det er noen sendebud å sammenligne Mohammad med så må det være Moses. De har flere likhetstrekk i deres misjon og lov fra Gud.

Du spør: « Angående skjebnen: Kan jeg kort forstå deg sånn at Gud har bestemt hvor vi skal, men at menneskene bestemmer hvordan man kommer seg dit? Og at de som har levd "rett" kommer til Paradis og de onde til Helvetet? Hva skjer i isåfall i Himmelen og Helvetet? Stopper tiden?

Svar: Gud har ikke bestemt hvor vi skal, Han har skrevet hvor vi skal som følge av at Han kjenner til framtiden og vet hva som vil skje og hva vi vil gjøre. Det er vi som bestemmer hvor vi skal gjennom de valgene vi tar og handlingen vi gjør.

Det er flere  nyanser, men dette er hva som jeg så på som relevant, håper dette var avklarende Norre, for dette ble vist mye mer enn det jeg så for meg. Og til andre kristne, hvis jeg har sagt noe feil om deres religion så er det bare å si ifra, så får jeg rette på det, hvis jeg har tatt feil.

Hvis jeg har skrevet noe feil så ber jeg Gud om tilgivelse, for det har ikke vært bevisst, da Gud vet best og kjenner seg selv best.

Endret av omarel

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Fortsetter under...

Norre   574 262
Norre

WOW! Jeg har nå lest alt en gang. Jeg må, og kommer til, å lese mange flere ganger og tenke hardt! 

Det vil være enklest, tenker jeg, å dele opp teksten og spørre/svare litt etter litt. Det vil selvfølgelig ta litt tid.

Gjentar igjen: TUSEN TAKK for arbeidet og innsatsen du har lagt ned for meg, omarel! Det er svært givende å diskutere med deg, for du har alltid gode svar! 

Vet ikke om jeg kan slutte å stille "enkle" spørsmål med vanskelige svar, hehehe! Men som du sier: Gud vil at vi skal tenke... 

Jeg tar for meg bit for bit. Skriver tilbake her når jeg har grublet en stund. 👍🏻🙂

 • Upvote 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Norre   574 262
Norre

Du skriver:

Religion og samhandling mellom mennesker er noe som alltid har opptatt meg fra da jeg var liten. Selv om jeg som muslim tror at min religion er den absolutte sannhet, så vil det ikke det si at det er absolutt sannhet for en annen.  Derfor mener jeg et våre forskjeller i religion og meninger, er en del av livets mening, og veien til et godt samfunn, der man utvikler seg som bedre menneske gjennom godhet og samhandling med andre mennesker på tvers av religion, etnisitet og kultur .  

Jeg svarer: Helt enig i alt! 👍🏻🙂 ...men... du mener altså at jeg ikke har "våknet" helt ennå...? 😉

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Norre   574 262
Norre

Du skriver:

Frelsen er verken i min hånd eller menneskehetens hånd. Den har derfor aldri ligget i noens hånd, verken mennesker som meg og deg eller Sendebudene og Profetene. Frelsen fra et religiøst perspektiv er fra Gud og opp til Gud, alene. Så det å frelse noen er bare bortkastet tid og energi for min del. Man kan råde, veilede, og informere, men ikke frelse. Motpartens aksept av budskapet skal derfor skje av fri vilje og ikke tvang eller spam «aggressiv misjon».

Jeg svarer: Dette er som søt musikk i mine ører! 🙂 Du forteller at muslimer mener at hver og en må finne Gud selv, i seg selv og uten menneskelig påvirkning? ...men... da gjør altså de religiøse urett mot Gud når de tvinger folk til konvertering...? 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Norre   574 262
Norre

Du:

At satanen var en engel, er nyanse forskjell mellom Kristendommen og Islam. I følge Koranen så var ikke satanen en engel, men han hadde høy rang slik som englene hadde.

Gud skapte Adam i «sitt» bilde, sier Kristendommen, mens «sitt» i arabisk og Islam referer til Adam selv. Det vil si Adam ble skapt i sitt eget bilde og at han derfor ikke gjennomgikk utviklingsstadier fra å være spedbarn til å bli voksen. Et vers i Koranen sier at Gud at Han «…skapte menneske i den bestestruktur/oppbygning».

I kristendommen skyldes synden, Eva «kvinnene», i Islam var både Adam og Eva skyldige i synden. Denne synden arves i Kristendommen, som betyr at alle er født syndere og at Jesus derfor er den enste veien til tilgivelse. I Islam ble både Adam og Eva tilgitt direkte av Gud. Derfor arves ikke synd. I Islam er veien til tilgivelse direkte mellom Skaperen og skapelsene, uten noe form for mellomledd. All form for tilbedelse gjennom mellomledd, anses som flerguderi og er synd, der forårsaker evig tilstedeværelse i helvetet.

Jeg:  Satan var ingen engel, men hadde rang som en engel. Er dette en viktig forskjell? Het han opprinnelig Lucifer (lysbringeren) i Koranen også? Var han, som i Bibelen, høyt ansett av Gud, før han ble forvist til Jorden? Senere et sted skriver du at Satan ifølge Koranen, ikke er så mektig som den bibelske Satan. Her er vi jo ved det kjente filosofiske "Det Ondes Problem": Bibeltroende blir spurt hvorfor Gud lar Satan leve. Og dersom den "muslimske Satan" er mye svakere enn den bibelske, hvorfor kan/vil da ikke Gud/Allah utslette Satan?

Ifølge Bibelen skapte Gud Adam (og Eva) i "sitt bilde", som du sier: som "et bilde av Gud". Jeg har forøvrig mange ganger stusset over at Bibelen skriver "vårt" bilde - altså i flertallsform(???). Du forteller at Koranen bruker "sitt bilde" som uttrykk for "hans", dvs. at Adam ble skapt "som seg selv" og ikke "liknet på Gud". Dette er interessant for meg, for dette visste jeg ikke fra før. Koranen sier at Adam ble skapt som en voksen mann. Også interessant. 

Så flott at Koranen ikke legger skylden for Synd bare på Eva (kvinner), men på dem begge! At de to så ble tilgitt av Gud og at menneskeheten dermed er født skyldfri, er jo en vesentlig forskjell mellom skriftene. Her ligger jo en fundamental tilnærming til vår eksistens.

En liten digresjon her: Hva skyldes kvinneundertrykkelsen i religion? Islam blir jo oppfattet som en versting nå for tiden?

Til slutt: Muslimer anser altså at tilbedelse og frelse via Jesus er flerguderi og synd mot Gud?

(kommer tilbake med mer om en stund) 😁

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
O.G.   19 856 40 354
O.G.

Jødedom og islam er ortopraks religioner, mens kristendommen er ortodoks.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Norre   574 262
Norre
12 minutter siden, O.G. skrev:

Jødedom og islam er ortopraks religioner, mens kristendommen er ortodoks.

Måtte innom ordlista her, gitt! 😁 Slik jeg forsto/tolket det, er vel alle tre begge deler? Man er vel ortopraks (leve som et godt menneske) utifra et ortodoks (troen på at man lever etter det opprinnelige, riktige dogmet) utgangspunkt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
O.G.   19 856 40 354
O.G.
Akkurat nå, Norre skrev:

Måtte innom ordlista her, gitt! 😁 Slik jeg forsto/tolket det, er vel alle tre begge deler? Man er vel ortopraks (leve som et godt menneske) utifra et ortodoks (troen på at man lever etter det opprinnelige, riktige dogmet) utgangspunkt?

Nei, du trenger ikke å være et godt menneske (slik vi mener er et godt menneske) for å være jøde eller muslim, du skal bare følge de reglene de har satt og så er du en god jøde eller muslim. Kristendommen derimot blir vanskeligere i og med det at det eneste budet du skal følge er å respektere andre. Hva du ellers gjør med livet ditt er opp til deg selv.

 • Upvote 2

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Norre   574 262
Norre
1 minutt siden, O.G. skrev:

Nei, du trenger ikke å være et godt menneske (slik vi mener er et godt menneske) for å være jøde eller muslim, du skal bare følge de reglene de har satt og så er du en god jøde eller muslim. Kristendommen derimot blir vanskeligere i og med det at det eneste budet du skal følge er å respektere andre. Hva du ellers gjør med livet ditt er opp til deg selv.

Det taler imot det omarel forteller over her. Anbefaler deg å lese det han har skrevet.

Du er forøvrig sikker på at du forstår betegnelsene riktig?

 • Upvote 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
omarel   546 164
omarel
4 timer siden, O.G. skrev:

Nei, du trenger ikke å være et godt menneske (slik vi mener er et godt menneske) for å være jøde eller muslim, du skal bare følge de reglene de har satt og så er du en god jøde eller muslim. Kristendommen derimot blir vanskeligere i og med det at det eneste budet du skal følge er å respektere andre. Hva du ellers gjør med livet ditt er opp til deg selv.

Dette stemmer ikke om islam.

 • Upvote 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
O.G.   19 856 40 354
O.G.
5 minutter siden, omarel skrev:

Dette stemmer ikke om islam.

Jo.

 • Upvote 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Norre   574 262
Norre
21 minutter siden, O.G. skrev:

Jo.

Og du begrunner det på følgende måte...:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker   4 022 767 6 171 918
AnonymBruker
10 timer siden, Norre skrev:

Du skriver:

Religion og samhandling mellom mennesker er noe som alltid har opptatt meg fra da jeg var liten. Selv om jeg som muslim tror at min religion er den absolutte sannhet, så vil det ikke det si at det er absolutt sannhet for en annen.  Derfor mener jeg et våre forskjeller i religion og meninger, er en del av livets mening, og veien til et godt samfunn, der man utvikler seg som bedre menneske gjennom godhet og samhandling med andre mennesker på tvers av religion, etnisitet og kultur .  

Jeg svarer: Helt enig i alt! 👍🏻🙂 ...men... du mener altså at jeg ikke har "våknet" helt ennå...? 😉

Hehe, jeg dømmer ingen :nei:....:) Men når vår tid kommer, så er mitt ønsker at våre liv segles og konkluderes i den beste tilstand, og med de beste ord og handlinger, der gir sjelen, evig fred og harmoni. :)

"Selvet, vet ikke hva morgendagen vil bringe, og selvet vet ikke i hvilket jord den skal dø i ..."  (Koranen 31:34)

Anonymkode: 78026...8f0

 • Upvote 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

omarel   546 164
omarel
2 minutter siden, AnonymBruker skrev:

Hehe, jeg dømmer ingen :nei:....:) Men når vår tid kommer, så er mitt ønsker at våre liv segles og konkluderes i den beste tilstand, og med de beste ord og handlinger, der gir sjelen, evig fred og harmoni. :)

"Selvet, vet ikke hva morgendagen vil bringe, og selvet vet ikke i hvilket jord den skal dø i ..."  (Koranen 31:34)

Anonymkode: 78026...8f0

Denne ble vist anonym.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
omarel   546 164
omarel
18 timer siden, Norre skrev:

Du skriver:

Frelsen er verken i min hånd eller menneskehetens hånd. Den har derfor aldri ligget i noens hånd, verken mennesker som meg og deg eller Sendebudene og Profetene. Frelsen fra et religiøst perspektiv er fra Gud og opp til Gud, alene. Så det å frelse noen er bare bortkastet tid og energi for min del. Man kan råde, veilede, og informere, men ikke frelse. Motpartens aksept av budskapet skal derfor skje av fri vilje og ikke tvang eller spam «aggressiv misjon».

Jeg svarer: Dette er som søt musikk i mine ører! 🙂 Du forteller at muslimer mener at hver og en må finne Gud selv, i seg selv og uten menneskelig påvirkning? ...men... da gjør altså de religiøse urett mot Gud når de tvinger folk til konvertering...? 

Må nok avbryte musikken litte granne.

Å kalle til islam er i følge islamsk lovgivning ikke alle manns ansvar.

I Koranen står det: det er ingen tvang i religion.  Videre står det i et annet vers under kapittel 109 noe som: Si, "dere har deres religion og jeg har min religion, ikke skal jeg tilbe det dere tilber og ikke vil dere tilbe det jeg tilber, dere har deres religion og jeg har min religion." 

Det er heller ikke lov å snakke negativt om andre guddommer, for ikke å forårsake at andre kan si noe om Gud, uten kunnskap. Det er nesten som å være delaktig i blasfemi.

Gud oppfordrer gang på gang i Koranen om å gjøre godt. I de få gangene det står, å kalle til Guds vei, så nevnes det, med visdom og kunnskap. Det holder i vår religion å opplyse om vår tro, men ikke påtvinge. 

Profeten Mohammad brukte flere år på å kalle hans onkel til Islam, uten at onkelen ble muslim. Da sendte Gud et vers thvor han sa: "du kan ikke veilede de du vil, men det er Gud som veileder de Han vil, og Han er vitende om hvem som lar seg veilede."

Dette betyr at det eneste Guds sendebud kunne gjøre, var å formidle. Den som aldri har hørt om Guds budskap stilles derfor ikke til ansvar i følge Koranen.

Tvang er urett i seg selv,  uansett hva formålet måtte være. Uretten avler urett, som igjen avler hykleri, som igjen ødelegger samfunnets dynamikk og utvikling. 

 

Endret av omarel

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
omarel   546 164
omarel
10 timer siden, Norre skrev:

Du:

At satanen var en engel, er nyanse forskjell mellom Kristendommen og Islam. I følge Koranen så var ikke satanen en engel, men han hadde høy rang slik som englene hadde.

Gud skapte Adam i «sitt» bilde, sier Kristendommen, mens «sitt» i arabisk og Islam referer til Adam selv. Det vil si Adam ble skapt i sitt eget bilde og at han derfor ikke gjennomgikk utviklingsstadier fra å være spedbarn til å bli voksen. Et vers i Koranen sier at Gud at Han «…skapte menneske i den bestestruktur/oppbygning».

I kristendommen skyldes synden, Eva «kvinnene», i Islam var både Adam og Eva skyldige i synden. Denne synden arves i Kristendommen, som betyr at alle er født syndere og at Jesus derfor er den enste veien til tilgivelse. I Islam ble både Adam og Eva tilgitt direkte av Gud. Derfor arves ikke synd. I Islam er veien til tilgivelse direkte mellom Skaperen og skapelsene, uten noe form for mellomledd. All form for tilbedelse gjennom mellomledd, anses som flerguderi og er synd, der forårsaker evig tilstedeværelse i helvetet.

Jeg:  Satan var ingen engel, men hadde rang som en engel. Er dette en viktig forskjell? Het han opprinnelig Lucifer (lysbringeren) i Koranen også? Var han, som i Bibelen, høyt ansett av Gud, før han ble forvist til Jorden? Senere et sted skriver du at Satan ifølge Koranen, ikke er så mektig som den bibelske Satan. Her er vi jo ved det kjente filosofiske "Det Ondes Problem": Bibeltroende blir spurt hvorfor Gud lar Satan leve. Og dersom den "muslimske Satan" er mye svakere enn den bibelske, hvorfor kan/vil da ikke Gud/Allah utslette Satan?

Ifølge Bibelen skapte Gud Adam (og Eva) i "sitt bilde", som du sier: som "et bilde av Gud". Jeg har forøvrig mange ganger stusset over at Bibelen skriver "vårt" bilde - altså i flertallsform(???). Du forteller at Koranen bruker "sitt bilde" som uttrykk for "hans", dvs. at Adam ble skapt "som seg selv" og ikke "liknet på Gud". Dette er interessant for meg, for dette visste jeg ikke fra før. Koranen sier at Adam ble skapt som en voksen mann. Også interessant. 

Så flott at Koranen ikke legger skylden for Synd bare på Eva (kvinner), men på dem begge! At de to så ble tilgitt av Gud og at menneskeheten dermed er født skyldfri, er jo en vesentlig forskjell mellom skriftene. Her ligger jo en fundamental tilnærming til vår eksistens.

En liten digresjon her: Hva skyldes kvinneundertrykkelsen i religion? Islam blir jo oppfattet som en versting nå for tiden?

Til slutt: Muslimer anser altså at tilbedelse og frelse via Jesus er flerguderi og synd mot Gud?

(kommer tilbake med mer om en stund) 😁

Denne skal jeg svar på, men nå begynner jeg å bli trøtt. 

 • Upvote 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
omarel   546 164
omarel
15 timer siden, O.G. skrev:

Jo.

20 timer siden, O.G. skrev:

Nei, du trenger ikke å være et godt menneske (slik vi mener er et godt menneske) for å være jøde eller muslim, du skal bare følge de reglene de har satt og så er du en god jøde eller muslim. Kristendommen derimot blir vanskeligere i og med det at det eneste budet du skal følge er å respektere andre. Hva du ellers gjør med livet ditt er opp til deg selv.

Er det disse reglene fra Koranen du referer til og som muslimer må følge?

"Ved tiden! Menneske er sannelig i fortapelse! Unntatt de som tror og gjør godt, som legger hverandre sannheten på hjertet og standhaftighet."  [Koranen, 103:1-3]

Her sverger Gud ved tiden, tiden som Han selv har skapt, den tiden vi har på jorden, den tiden vi har hver dag og den tiden vi lever med og styrer våre dager og gjøremål etter. 

Han sverger at menneske er fortapt.

De som ikke er fortapt, er de som tror på Gud, som en og alene, har den rettmessige retten til å bli tilbedt.

De som ikke er fortapt, er de som gjør gode handlinger mot alle og uten unntak.

De som ikke er fortapt, er de som er sannferdige i alt de sier og gjør.

De som ikke er fortapt, er de som er tålmodige med alt og alle.

Kanskje dette verset referer til menneske? Vel, dette inkluderer også muslimer.

 

Endret av omarel

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Norre   574 262
Norre
17 timer siden, omarel skrev:

Må nok avbryte musikken litte granne.

Å kalle til islam er i følge islamsk lovgivning ikke alle manns ansvar.

I Koranen står det: det er ingen tvang i religion.  Videre står det i et annet vers under kapittel 109 noe som: Si, "dere har deres religion og jeg har min religion, ikke skal jeg tilbe det dere tilber og ikke vil dere tilbe det jeg tilber, dere har deres religion og jeg har min religion." 

Det er heller ikke lov å snakke negativt om andre guddommer, for ikke å forårsake at andre kan si noe om Gud, uten kunnskap. Det er nesten som å være delaktig i blasfemi.

Gud oppfordrer gang på gang i Koranen om å gjøre godt. I de få gangene det står, å kalle til Guds vei, så nevnes det, med visdom og kunnskap. Det holder i vår religion å opplyse om vår tro, men ikke påtvinge. 

Profeten Mohammad brukte flere år på å kalle hans onkel til Islam, uten at onkelen ble muslim. Da sendte Gud et vers thvor han sa: "du kan ikke veilede de du vil, men det er Gud som veileder de Han vil, og Han er vitende om hvem som lar seg veilede."

Dette betyr at det eneste Guds sendebud kunne gjøre, var å formidle. Den som aldri har hørt om Guds budskap stilles derfor ikke til ansvar i følge Koranen.

Tvang er urett i seg selv,  uansett hva formålet måtte være. Uretten avler urett, som igjen avler hykleri, som igjen ødelegger samfunnets dynamikk og utvikling. 

 

Fortsatt god musikk for meg! 🙂 Opplysning og informasjon er jo nettopp det man trenger i alle samfunnsaspekter. Og du sier jo at muslimer ikke kan frelse. 

Å ikke snakke nedsettende om andres guder og tro... Her har jeg inntrykk av at islam er like langt ute på jordet som alle andre religioner, i og med at det er "my way or the highway" hos alle. Religioner sier jo veldig ofte at alle andre er f.eks "vantro kjettere".

"Den som aldri har hørt om Guds budskap kan heller ikke stilles til ansvar for Gud"... Menes det da at vi som ikke "skjønner religion" likevel får komme til Gud når vi dør? I så fall en fin ting! 👍🏻🙂

Resonnementet med eskalering av tvang og urett er jo så fornuftig som det kan bli! Fine ting! 👍🏻🙂

Hvis jeg forstår deg riktig, vel og merke...

 

 • Upvote 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker   4 022 767 6 171 918
AnonymBruker
17 timer siden, omarel skrev:

Er det disse reglene fra Koranen du referer til og som muslimer må følge?

"Ved tiden! Menneske er sannelig i fortapelse! Unntatt de som tror og gjør godt, som legger hverandre sannheten på hjertet og standhaftighet."  [Koranen, 103:1-3]

Her sverger Gud ved tiden, tiden som Han selv har skapt, den tiden vi har på jorden, den tiden vi har hver dag og den tiden vi lever med og styrer våre dager og gjøremål etter. 

Han sverger at menneske er fortapt.

De som ikke er fortapt, er de som tror på Gud, som en og alene, har den rettmessige retten til å bli tilbedt.

De som ikke er fortapt, er de som gjør gode handlinger mot alle og uten unntak.

De som ikke er fortapt, er de som er sannferdige i alt de sier og gjør.

De som ikke er fortapt, er de som er tålmodige med alt og alle.

Kanskje dette verset referer til menneske? Vel, dette inkluderer også muslimer.

Alle tilleggsting og påstander du kommer med er egne tolkninger. Gjest skrev:

På 11.8.2017 den 14.28, O.G. skrev:

Nei, du trenger ikke å være et godt menneske (slik vi mener er et godt menneske) for å være jøde eller muslim, du skal bare følge de reglene de har satt og så er du en god jøde eller muslim. Kristendommen derimot blir vanskeligere i og med det at det eneste budet du skal følge er å respektere andre. Hva du ellers gjør med livet ditt er opp til deg selv.

Gjest har helt rett i det. Her er hva koranen sier om kjærlighet:

Say, [O Muhammad], "If you should love Allah, then follow me, [so] Allah will love you and forgive you your sins. And Allah is Forgiving and Merciful."
Surah 3, ayyat 31.

Allah elsker ikke ubetinget, elsker deg ikke fordi du er den du er, men elsker deg avhengig av de gjerninger du utfører. En mor elsker sitt barn uavhengig av de gjerninger barnet begår. Bare se på ABBs mor, som elsket han til trass for at hun hatet de grusomheter han utførte. Men hun sluttet ikke å elske han.

Et menneskes kjærlighet er altså sterkere enn Allahs kjærlighet, i følge koranen. Det gjør mennesket større enn Allah, hvis koranen har rett.

Det byr på en del filosofiske problemer. Hva er rett og hva er galt og hvorfor er noe rett eller galt?

Du skal f.eks. ikke stjele. Du skal ikke slå ihjel. Hvorfor er det galt? At det er galt er vi alle enige om, uavhengig av livssyn, kultur, nasjonalitet, kjønn, eller hva som. Men hvorfor er det galt? Hvis vi skal tro koranen så er det galt fordi Allah sier det er galt. Det vil si at om Allah sa at vi skal lyve, vi skal stjele, vi skal drepe, så hadde det vært det riktige. Det betyr at der er ikke noe godt eller ondt i seg, i følge koranen, der er bare bud som skal følges blindt. Fordi Allah sier at det er sånn eller sånn så er det sånn.

Men de fleste vet at der er noe i oss som forteller oss at det er galt å slå ihjel et uskyldig menneske, uavhengig av hva Allah eller Tor/Odin/Mars (romernes krigsgud) eller andre guder måtte si. Vi vet det er galt, uavhengig av hva en gud måtte si. Hvorfor? Var det bare evolusjon så ville det vært riktig for noen å slå ihjel for å stjele og det ville ikke vært galt i seg, bare evolusjon. Der er noe dypere.

Kjærlighet.

Det Allah mangler. Mangler ja. Å elske "fordi" er ikke kjærlighet. For da vil du også slutte å elske "fordi". Kjærligheten elsker ikke "fordi", men til trass for.

Jeg leste koranen første gang som 18-åring. Jeg var nysgjerrig og interessert. Men ble skuffet. Ingen steder står det at Allah elsker deg til trass for, bare "hvis".

Så stiller alle religioner likt når det gjelder guder og moral? Nei. Kristendommen sier ikke at, "det er galt fordi Gud sier det er galt", eller, "Gud sier det er galt fordi det er galt". Kristendommen sier at, "Gud sier det er galt fordi Gud er god".

Der er det moralske holdepunktet. Kjærligheten. Den uforanderlige kjærligheten som gjør at det er galt å stjele, om du lever i dag, i går, i morgen, for 1.000 år siden eller om 1.000 år. Det er det moralske ankeret du ikke kommer fra.

 

Anonymkode: e9c34...208

 • Upvote 2

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Norre   574 262
Norre
13 minutter siden, AnonymBruker skrev:

Alle tilleggsting og påstander du kommer med er egne tolkninger.

Her er hva koranen sier om kjærlighet:

Say, [O Muhammad], "If you should love Allah, then follow me, [so] Allah will love you and forgive you your sins. And Allah is Forgiving and Merciful."
Surah 3, ayyat 31.

Allah elsker ikke ubetinget, elsker deg ikke fordi du er den du er, men elsker deg avhengig av de gjerninger du utfører. En mor elsker sitt barn uavhengig av de gjerninger barnet begår. Bare se på ABBs mor, som elsket han til trass for at hun hatet de grusomheter han utførte. Men hun sluttet ikke å elske han.

Det byr på en del filosofiske problemer. Hva er rett og hva er galt og hvorfor er noe rett eller galt?

Jeg leste koranen første gang som 18-åring. Jeg var nysgjerrig og interessert. Men ble skuffet. Ingen steder står det at Allah elsker deg til trass for, bare "hvis".

Så stiller alle religioner likt når det gjelder guder og moral? Nei. Kristendommen sier ikke at, "det er galt fordi Gud sier det er galt", eller, "Gud sier det er galt fordi det er galt". Kristendommen sier at, "Gud sier det er galt fordi Gud er god".

Der er det moralske holdepunktet. Kjærligheten. Den uforanderlige kjærligheten som gjør at det er galt å stjele, om du lever i dag, i går, i morgen, for 1.000 år siden eller om 1.000 år. Det er det moralske ankeret du ikke kommer fra.

 

Anonymkode: e9c34...208

Hiver meg på i denne diskusjonen. 🙂 Jeg har bare bladd og skummet i Koranen. Som med Bibelen og andre, synes jeg stoffet er tilslørt og vanskelig tilgjengelig. Språket er gammelmodig og tunglest. Dette åpner derfor for alle slags tolkninger, slik jeg ser det. Det er så mange forbehold man må legge inn i disse overleveringene; tiden de ble skrevet i og hvordan samfunn og tankesett var dengang, oversettelser og omskrivninger i mange hundre, eller tusen år. 

Jeg har tolket at Gud setter betingelser både i Koranen, Bibelen, Toraen og mange andre religiøse skrifter. Jeg har ikke studert dem nøye, men utifra de inntrykkene jeg har fått er ikke den bibelske Gud noe mindre betingede enn Koranens Gud. Syndere blir ofre for Hans vrede og havner i Helvetet. Gud elsker de som er tro mot ham.

For meg er det derfor uviktig om omarel tolker selv hvordan Gud elsker; omarel tar til seg det GODE! Og i alle de vesentlige religionene finner vi "Etikkens Gyldne Regel". Jeg mener at vi alle (kristne, muslimer eller hvemsomhelst) bør legge vekt på slike ting isteden for ordlyden og tunge vendinger vi egentlig ikke skjønner noe av. 

Gaven er like fin, samme hvordan innpakningen er.

 • Upvote 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

Artikler fra forsiden

×